Privacybeleid

Privacy Verklaring

GijzenDMA verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacy-wetgeving. Wij leveren een compleet pakket aan diensten om je optimaal te helpen een data-driven organisatie te worden. Wij achten het van groot belang om zorgvuldig om te gaan met jouw privacy en persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring leggen wij je uit hoe GijzenDMA daarmee omgaat en wat je rechten zijn.

Persoonsgegevens:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke levende persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Toepasselijkheid van deze Privacy Verklaring:

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle personen waarvoor GijzenDMA persoonsgegevens verwerkt:

 • Bezoekers van onze website;
 • (Potentiële) Cliënten van GijzenDMA;
 • Ontvangers van onze nieuwsbrieven en andere mailings;
 • Deelnemers aan trainingen van GijzenDMA;
 • Derden die met GijzenDMA communiceren.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt (zoals naam, mailadres, telefoonnummer) en de gegevens die je ons aanlevert ten behoeve van jouw zaak;
 • Gegevens aangaande jouw bezoek aan onze website of persoonsgegevens die tijdens het lezen van digitale nieuwsbrieven zijn gegenereerd (bijvoorbeeld IP adres);
 • Gegevens die wij aan andere bronnen hebben ontleend zoals informatie op zakelijke social media platformen en het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Onze website bevat tevens hyperlinks naar websites van andere partijen (zoals onze zakelijke partners). GijzenDMA is niet verantwoordelijk voor enige informatie of inhoud op dergelijke websites. Wilt je weten hoe de andere partijen omgaan met persoonsgegevens, bekijk dan hun privacy verklaringen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van diensten (zoals bijvoorbeeld training en advies) en producten op het gebied van datamanagement en -analytics en de declaratie voor verrichtte werkzaamheden;
 • Het onderhouden van contact en communiceren met u;
 • marketingactiviteiten zoals het versturen van nieuwsbrieven;
 • De verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening (zoals het verbeteren van de website);
 • Het evalueren van een training (bijvoorbeeld door middel van evaluatieformulieren).

Gijzen DMA verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende verwerkingsgronden:

 • Toestemming (kun je altijd weer intrekken);
 • Uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van diensten;
 • Gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren of om je uit te nodigen voor een training);
 • Naleving van een eventuele wettelijke verplichting die op ons van toepassing is of anderszins wettelijk is toegestaan volgens de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Beveiliging van jouw gegevens:

GijzenDMA neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig verwerking. Indien je meer informatie wenst over de beveiliging van je persoonsgegevens, vragen wij je via het contactformulier contact met ons op te nemen.

Delen van jouw persoonsgegevens:

Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan het soms noodzakelijk zijn om andere dienstverleners (verwerkers) in te schakelen. Wij eisen van de verwerker dat deze zich verbindt om de gegevens uitsluitend namens GijzenDMA te verwerken, met inachtneming van de instructies van GijzenDMA en om passende beveiligingsmaatregelen te treffen teneinde de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk te houden, conform de toepasselijke wet- en regelgeving. GijzenDMA zal met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst sluiten die voldoet aan de eisen van de AVG.
Om je de beste mogelijke dienstverlening te kunnen leveren, verstrekt GijzenDMA in bepaalde gevallen ook persoonsgegevens aan derden met wie wij samenwerken. Partijen waarmee wij gegevens kunnen delen zijn o.a.: Onze dienstverleners, bijvoorbeeld voor het beheer of de hosting van diensten en/of de ondersteuning van technologie voor de diensten die wij leveren en andere zakelijke partners. Doorgifte geschiedt alleen voor de in deze Privacy Verklaring genoemde doeleinden. Derden hebben aldus alleen toegang tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitoefening van hun specifieke taken. GijzenDMA deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden en GijzenDMA geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Duur van de opslag:

GijzenDMA bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacy Verklaring genoemde doeleinden. Wanneer wij je gegevens niet langer nodig hebben, zullen wij alle redelijke stappen ondernemen om deze uit onze systemen te verwijderen.

Uw rechten:

Wij zullen je rechten onder de toepasselijke wetgeving respecteren en je kunt aan GijzenDMA diverse verzoeken doen met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Volgens het toepasselijk recht kun je onder meer:

 • Informatie opvragen over jouw opgeslagen gegevens (het recht op inzage);
 • Rectificatie van onjuiste gegevens verkrijgen of, met inachtneming van de verwerkingsdoeleinden, vervollediging van onvolledige gegevens verzoeken (het recht op rectificatie en aanvulling);
 • Wissing van jouw persoonsgegevens verzoeken (het recht op vergetelheid);
 • Beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens verzoeken (het recht op beperking van de verwerking);
 • Het overdragen van jouw persoonsgegevens aan een andere partij verzoeken (het recht op dataportabiliteit);
 • Bezwaar maken tegen de gegevensverwerking (het recht om bezwaar te maken).

Wijzigingen en updates van deze Privacy Verklaring:

Van tijd tot tijd kan Gijzen DMA deze Privacy Verklaring bijwerken c.q. wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze Privacy Verklaring.

Cookies:

Voor het goed technisch functioneren van deze website worden cookies geplaatst. Wettelijk is dit toegestaan. Deze verzamelen geen persoonsgegevens, maar dienen voor de technische werking van de webapplicaties. Voor alle overige cookies vragen wij je expliciete toestemming.
Je kunt de cookies accepteren door op: “OK” te klikken. Wanneer je de cookies wilt uitschakelen dan klik je op: “Instellingen”.

Klachten en/of vragen:

Graag wijzen wij je op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wel stellen wij het op prijs indien je eerst je klacht aan GijzenDMA wilt sturen via het contactformulier. Ook als je vragen hebt over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken of als je een van je rechten wilt uitoefenen, kun je contact met ons opnemen via privacy@gijzendma.nl.Vragen over privacy en data in het algemeen?

Lees verder over onze consultancy diensten en ervaar hoe wij samen aan jouw doelen kunnen werken.


Consultancy